اصلاح ضریب زیان بدی مصرف

اصلاح ضریب زیان بدی مصرف:

کیفیت تامین برق یک مسئله مهم هم برای شرکت توزیع برق وهم برای مشترکین میباشد ولی این کیفیت ممکن است تحت تاثیر اختلالاتی چون الکترومغناطیسی ، راکتیو ، هارمونیک ها و غیره قرار گیرد , برای اصلاح ضریب توان نیاز به تامین مجدد توان راکتیو هستیم که در زیر اشاره ای به عملکرد اصلاح ضریب توان می شود :

توان راکتیو مورد نیاز به حای اینکه از منابع شبکه برق تامین شود در نقطه نیاز تولید گردد ؛ دراین حالت جریان تغذیه کمترین مقدار را دارد ومیتواند توان واقعی را با ولتاژ ثابت تری تغذیه کند و در نتیجه جریان و ولتاژ هم فاز شده و فرایند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از 1 به مقادیر 1 نزدیکتر شوند..

نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی و الکترونیکی کارآمد در صنایع مربوط به تولید و انتقال و توزیع امروزی غیر قابل انکار است بگونه ای که دیگر هرگز نمی توان چنین صنایعی را بدون وجود خازنهای نیرو متصور شد.از این رو شناخت کامل خازنها و عوامل تاثیر گذار برآنها و حفظ و نگهداری و نظارت دقیق بر آنها ، برای افزایش طول عمر خازن ها و کار کرد بهینه آنها امری است الزامی و اجتناب ناپذیرند.

 

 

 

 

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...