خازن های قدیمی و موجود آثار تخریب به واسطه اعوجاج هارمونیکی

 

خازن های قدیمی و موجود آثار تخریب به واسطه اعوجاج هارمونیکی:

 

بانک خازن های قدیمی و موجود باعث تشدید اعوجاج هارمونیکی در سیستم شبکه برق داخلی و خارجی میشوند ودر خیلی مناطق که تلفات مخرب شدید است کارایی نداشته یا بعد از چند ماه خراب شده یا دچار ترکیدگی میشوند که در بعضی موارد دچار آتش سوزی نیز میشود..در کل خازنهای قدیمی وموجود نسبت به هارمونیک ها حساس اند و بیشتر عیوب خازنهای موجود عیوبی با طبیعت زیر را نشان می دهند :

*هارمونیک هاهارمونیک های پنجم ، هفتم ، یازدهم ، سیزدهم و ...

*تشدید

*اضافه ولتاژ

*امواج کلید زنی

*جریان هجومی

*ولتاژ آنی بازگیری جرقه

*تخلیه / بازبست ولتاژ

 

اطلاعات بیشتر راجع به تاثیر مخرب هارمونیک ها را در اینجا مطالعه کنید

ولی مکانزیم خازنی کاوار در هر منطقه ای و در هر شرایطی کار کار خود را به خوبی انجام میدهد وتلفات هارمونیک هیچ گونه تاثیرمخربی بر روی آنها ندارد ، تشدید کننده هارمونیک نبوده ومقادیر چشم گیری را نیز دفع میکند ( و همین امر یکی از مزیت های این سیستم شده است که توانسته ایم مکانزیم خازنی کاوار را 3 سال وارانتی کنیم)

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...