سرویس کالا

 

چنانچه نیاز به حضور واحد فنی بهساز تجارت کاوار در محل نصب شده باشد ، متخصصین ما بعد از اولین تماس از طرف شما در کمترین زمان ممکن در محل نصب شده سیستم خازنی کاوار حضور پیدا خواهند کرد و عیب به وجود آماده را برطرف میکنند

 

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...