مکانیزم ریز خازنی کاوار مدل I 50

توضیحات

مدل imp+50 دارای نمایشگر پارامترهای سنجش بهینه سازی و voltage است.
دستگاه فوق در هر دو مدل مکمل بانک های خازنی است و جایگزین CAPACITOR
یا سیلندر خازنی خراب میگردد.
تعادل فاز ایجاد می کند و باعث یکسان سازی ولتاژ ورودی میشود.
کاهش آمپر مصرفی تا 20 آمپر که بسته به تعداد آن متغیر می باشد.
مکمل خازن های 3 فاز.
اصلاح و بهبود ضریب زیان بدی مصرف برق.